Vår historie

Fortid - nåtid og fremtid...

Sameskolen i Hattfjelldal ble startet opp i 1951 og het da «Skole for samebarn i Midt-Norge»

Elevtallet var 40-50 elever, og elevene kom fra hele det sørsamiske bosettingsområdet. 

Elevene bodde på internat.

Men hvorfor akkurat Hattfjelldal? 

Hattfjelldal hadde passende lokaliteter i ei tidligere tysk offisersmesse som ble satt opp under krigen. Dette var ment som midlertidig løsning, men sånn ble det ikke. I dag er dette bygget internat, kjøkken og Spisesal. Her er også stue, og flere kontorer. I tillegg har vi et frittstående skolebygg. Dette ble satt opp på 70`tallet.

Skolen hadde i 2021 70`års-jubileum, men på grunn av Korona-epidemien blir dette markert høsten 2022. 

Skolen har frem til i dag gått gjennom store forandringer både med tanke på elevtall og driftsform.Vi eies i dag av UDIR og formålet med driften vår er å medvirke til å utvikle samisk identitet, språk og kultur.Virksomheten vår skal gi et fjernundervisningstilbud for samisk språkopplæring. Vi skal videreutvikle og effektivisere fjernundervisningstilbudet for samisk språkopplæring.

I tillegg til fjernundervisning, har vi også språksamlinger hvor elevene kommer til oss, her i Hattfjelldal. Vi har elever fra 1.kl til videregående skole. Elevgruppene er delt i tre, 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-videregående trinn. Det tilbys 6 språksamlingsuker i året. Vi ser på språksamlingene som et viktig virkemiddel for at elevene skal nå de aktuelle kunnskapsmålene i samisk og for at de skal få et fysisk tilbud til å utvikle språket gjennom flere opplæringsformer. 

Språksamlingene er også viktig for identitetsutvikling, det å føle seg som en del av et fellesskap. På samlingene er det fokus på samisk språk og kultur.

I dag driver vi fjernundervisning i tre språk, sør- og lule- og nordsamisk. Med særlig ansvar for Lule-, og sørsamisk.Vi har elever fra nord til sør og har også elever i Sverige.

Vi er til sammen 34 ansatte og antall elever er pr. I dag ca. 140, inkludert de som kommer på språksamling hos oss. 

Kommunen har gitt tomt til nytt skolebygg og vi arbeider nå med hvordan dette kan realiseres, og har et håp om å få til en samlokalisering med andre samiske tilbud i dette bygget. Det må på plass før dette blir en realitet.

Kort sagt er det spennende tider fremover, vi er i vekst og vi er i utvikling. Vi arbeider hele tiden med utvikling på ulike plan. I alle prosesser er det fokus på å ta vare på det primære, det å kunne tilby en best mulig samiskundervisning for eleven.