Mijjen bïjre


Vihkeles mijjese buerie dïenesjh faalehtidh. Dannasinie saemien learohkem gaanedidh lea sjïere mijjien luvnie. Mijjieh gïele- jih kultuvretjåanghkojde faalehtibie, jih dejtie learohkidie gïeh maajeööhpetimmiem mijjien luvnie utnieh, tjåangkoeh leah meatan dejnie. Datne lea joekoen buerie båeteme mijjese gaskesadtedh jis datne naaken gyhtjelasside mijjese åtnah.


Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe maajeööhpehtimmiem faalehte, jïh gïele- tjåanghkojde learoehkidie åarjelsaemien gïeline, noerhtesaemien gïeline jïh julevsaemien gïeline. Skuvlh mah eah nuepiem utnieh saemiengïelem faalehtidh learohkidie reaktine saemien ööhpehtimmiem åadtjodh, maehtieh viehkiem mijjeste åadtjodh, daam dïenesjem faalehtidh. Mijjieh learoehkidie voestes daltesistie jåarhkeskuvlen nåhkemasse ööhpehtibie


-Vajtele dov skuvle miehtjieskuvlem jallh workshopem utnedh, saemien aamhtsine learoeplaaneste, gaskesadth mijjese dellie ektesne dååpedibie!